دسامبر 13, 2017

اصول طراحی کاتالوگ

اصول طراحی کاتالوگ نخستین اصول طراحی کاتالوگ، بررسی و درک جامعه ی آماری مخاطبانی است که قرار است مشتری شما شوند. اگر مخاطبان شما شامل قشر جوان جامعه می باشند، می بایست طراحی شما کاملا به روز و نو آورانه طراحی شود که جوان پسند باشد. در صورت طراحی کاتالوگ […]