تکنیک تار کردن بکگراند و واضح کردن سوژه

تکنیک موشن بلور در عکاسی