حفظ جزئیات در پس زمینه و پیش زمینه با محاسبه دقیق فاصله هایپرفوکال