محاسبه فاصله هایپرفوکال با چهار روش فرمول، نرم‌افزار، جدول و لنزهای قدیمی