نکاتی که برای طراحی کاتالوگ ها باید در نظر گرفته شوند:

تاثیر کاتالوگ در فروش