نمایی از یک کاروانسرای قدیمی که به روش پاناروما ثبت گردیده است