تصاویری که با پرسپکتیو ایجاد می شود بسیار متفاوت است